Over Psycolij

Over Psycolij

Neem contact op

Psycolij..

Is een particulier eenmansbedrijf, actief in de geestelijke gezondheidszorg en coaching. Het bedrijf is in 2016 van start gegaan en wordt geleid door Ben Lijten, verpleegkundig specialist GGZ. Hij heeft de beschikking over de onderwijstitels: Master in Advanced Nursing Practice en Master of Health Care and Social Work (2010).

Psycolij..

Staat voor behandeling en begeleiding van mensen, die worden geconfronteerd met de gevolgen van psychiatrische ziekten. Mensen met psychische problemen kunnen ook een beroep doen op behandeling. Eveneens biedt het coaching aan mensen in hun professionele als mede privé leven.

Psychiatrische hulp

U lijdt aan een psychiatrische stoornis en heeft moeite met de gevolgen die een dergelijke ziekte met zich meebrengt. U kunt zich dan bij PsyCoLij aanmelden voor behandeling en begeleiding. Er wordt gekeken naar de gevolgen van de ziekte die een invloed hebben op uw huidige functioneren. Zijn de gevolgen in kaart gebracht, dan wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar aanknopingspunten om tot een herstel te komen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er aandacht is voor het verlies van bepaalde rollen, denkt u hierbij aan de rol van partner, werknemer, en dergelijke.

De volgende stap is om te onderzoeken wat er voor nodig is om het probleem het hoofd bieden, waarbij gekeken wordt naar alle mogelijkheden en vaardigheden die u heeft. Mogelijk dient u nieuwe vaardigheden aan te leren of juist bestaande vaardigheden te vergroten. Op deze manier wordt er in uw leven weer perspectief gevonden, wat leidt tot herstel in het functioneren en een grotere kwaliteit van leven.

Psychologische hulp

In het leven wordt u geconfronteerd met een of meer problemen, waar u niet makkelijk uit kan komen. Geleerde vaardigheden om uw problemen het hoofd te bieden, lijken niet meer te werken. U piekert veel, draait in cirkels rond en ervaart dat de kracht van de problemen toe neemt. U bent niet langer in staat om hier zelfstandig uit te komen. U kunt zich dan bij PsyCoLij aanmelden voor behandeling en begeleiding. In een eerste gesprek wordt er in kaart gebracht welke problemen u parten spelen. Hierna wordt de prioriteit van het probleem in uw leven vastgesteld.

Als het probleem en de prioriteit ervan voldoende is vastgesteld, volgen er een aantal bijeenkomsten waarin middels ondersteunende en inzicht gevende gesprekken u vaardigheden worden vergroot of aangereikt om het probleem de baas te worden. Hierbij wordt er onder meer gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapeutische interventies.

Coaching

In het leven wilt u zich ontwikkelen. Dit kan op professioneel gebied, maar ook op het persoonlijk vlak. U kunt zich dan bij PsyCoLij aanmelden voor coaching. Er wordt gekeken wat uw leervraag is en welk doel u voor ogen heeft. Is de leervraag en het doel duidelijk, dan stelt u zichzelf in overleg met de coach opdrachten voor, om daarmee in de praktijk aan het werk te gaan.

De ervaringen die u opdoet tijdens het uitwerken van deze opdrachten worden besproken en geëvalueerd tijdens de daarop volgende bijeenkomsten. Gedurende het traject wordt er regelmatig stil gestaan bij de leervraag en het doel. Op deze manier blijft u zich koersvast ontwikkelen. Mocht u het nodig vinden om de koers bij te stellen of te wijzigen, dan is daarvoor altijd ruimte. Immers het is uw ontwikkeling en leerweg.

Over Ben Lijten

Als Bernardus Franciscus Maria Lijten, ben ik op 17-01-1961 ter wereld gekomen. Na mijn lagere en middelbare school ben ik in 1987 als leerling verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan de slag gegaan. Na mijn diplomering heb ik jaren als GGZ verpleegkundige gewerkt, waarna ik in een uitstapje gemaakt heb in een management functie binnen diezelfde GGZ. In 2007 keerde ik terug naar het primaire proces, door te starten met de opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ (VS GGZ). De opleiding behaalde ik in 2010 en sindsdien ben ik als VS GGZ werkzaam.

Het boeiende in de GGZ is de mens, die ik tegenkom in al zijn hoedanigheden, behept met zijn problemen en mogelijkheden. Een cliënt die bij mij in behandeling, begeleiding of coaching komt kan rekenen empathie, steun, oprechtheid en helderheid. Ik schroom niet om kritische vragen te stellen aan de cliënt, echter altijd in volle respect. De cliënt en ik zoeken naar een gezamenlijke taal, waardoor er een basis ontstaat om het probleem helder te formuleren en daarmee een weg kan worden ingeslagen naar een oplossing of herstel. Dit is iedere keer een spannend en enerverende reis, die moet leiden naar een betere kwaliteit van leven voor de cliënt.
Ik houd mij naast mijn werk bezig met het maken van muziek, kunst en wandel heel graag in de ongerepte en ruige natuur van Noorwegen.